آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی

1398-03-06

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی با ساعت کار 8/30 الی 16/30 در محدوده پل وحید

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی با ساعت کار 8/30 الی 16/30 در محدوده پل وحید

اصفهان پل وحید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی