آگهی استخدام نقاش ساختمان

استخدام نقاش ساختمان

1398-03-05

استخدام نقاش ساختمان ماهر . بتونه کناف و رنگ آمیزی

استخدام نقاش ساختمان ماهر . بتونه کناف و رنگ آمیزی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی