آگهی استخدام کارگر ساده در کابینت سازی

استخدام کارگر ساده در کابینت سازی

1398-03-05

استخدام کارگر ساده در کابینت سازی . جاجرورد

استخدام کارگر ساده در کابینت سازی . جاجرورد

پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی