آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خانه

استخدام منشی خانم در دفتر خانه

1398-02-31

استخدام منشی خانم در دفتر خانه با حقوق مکفی و ظاهر آراسته در محدوده پیروزی

استخدام منشی خانم در دفتر خانه با حقوق مکفی و ظاهر آراسته در محدوده پیروزی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی