آگهی استخدام جوشکار ساختمانی

استخدام جوشکار ساختمانی

1398-02-30

استخدام جوشکار ساختمانی . اسکلت و سقف . همراه با وسیله

استخدام جوشکار ساختمانی . اسکلت و سقف . همراه با وسیله

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی