آگهی استخدام کارگر ساده تاسیسات ساختمان

استخدام کارگر ساده تاسیسات ساختمان

1398-02-30

استخدام کارگر ساده تاسیسات ساختمان . روزمزد.

استخدام کارگر ساده تاسیسات ساختمان . روزمزد.

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی