آگهی استخدام منشی در دفتر خدمات اینترنتی

استخدام منشی در دفتر خدمات اینترنتی

1398-02-28

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به کار.

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به کار.

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی