آگهی استخدام منشی در موزه حیوانات باغ وکیل آباد

استخدام منشی در موزه حیوانات باغ وکیل آباد

1398-02-28

استخدام منشی در موزه حیوانات باغ وکیل آباد با ظاهر آراسته و مناسب در محدوده وکیل آباد

استخدام منشی در موزه حیوانات باغ وکیل آباد با ظاهر آراسته و مناسب در محدوده وکیل آباد

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی