آگهی استخدام سرامیک کار

استخدام سرامیک کار

1398-02-25

استخدام سرامیک کار ماهر . از تمام سطح کشور نیرو پذیرفته می شود.

استخدام سرامیک کار ماهر . از تمام سطح کشور نیرو پذیرفته می شود.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی