آگهی استخدام منشی در تاکسی سرویس

استخدام منشی در تاکسی سرویس

1398-02-22

استخدام منشی در تاکسی سرویس با ساعت کار 7 الی 19 در محدوده شهر زیبا

استخدام منشی در تاکسی سرویس با ساعت کار 7 الی 19 در محدوده شهر زیبا

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی