آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تحقیقات صنعتی در زمینه مهندسی برق

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تحقیقات صنعتی در زمینه مهندسی برق

1398-02-16

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تحقیقات صنعتی در زمینه مهندسی برق با ساعت کار 10 الی 18/30

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تحقیقات صنعتی در زمینه مهندسی برق با ساعت کار 10 الی 18/30

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی