آگهی استخدام برقکار ساختمان در فرودگاه

استخدام برقکار ساختمان در فرودگاه

1398-02-15

استخدام برقکار ساختمان در فرودگاه . تسویه ماهیانه

استخدام برقکار ساختمان در فرودگاه . تسویه ماهیانه

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی