آگهی استخدام کارگر ساده در کارگاه سنگ بری

استخدام کارگر ساده در کارگاه سنگ بری

1398-02-15

استخدام کارگر ساده در کارگاه سنگ بری . تسویه نقدی

استخدام کارگر ساده در کارگاه سنگ بری . تسویه نقدی

مشهد کوهسنگی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی