آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-02-15

استخدام برقکار ساختمان ماهر . تسویه هفتگی

استخدام برقکار ساختمان ماهر . تسویه هفتگی

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی