آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت معتبر پخش مواد غذایى

استخدام بازاریاب جهت شرکت معتبر پخش مواد غذایى

1398-02-14

استخدام بازاریاب مجرب وفعال جهت شرکت معتبر پخش مواد غذایى از واجدین شرایط نیرو پذیرش می گردد.

استخدام بازاریاب مجرب وفعال جهت شرکت معتبر پخش مواد غذایى از واجدین شرایط نیرو پذیرش می گردد.

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی