آگهی استخدام آرماتور بند

استخدام آرماتور بند

1398-02-14

استخدام آرماتور بند ماهر . تسویه با هر بتون ریزی سقف .

استخدام آرماتور بند ماهر . تسویه با هر بتون ریزی سقف .

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی