آگهی استخدام سرامیک کار در پروژه ورزشگاه شیراز

استخدام سرامیک کار در پروژه ورزشگاه شیراز

1398-02-14

استخدام سرامیک کار در پروژه ورزشگاه شیراز . چسبی و دوغابی

استخدام سرامیک کار در پروژه ورزشگاه شیراز . چسبی و دوغابی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی