آگهی استخدام نقاش ساختمان در شرکت ساختمانی

استخدام نقاش ساختمان در شرکت ساختمانی

1398-02-13

استخدام نقاش ساختمان در شرکت ساختمانی . اقامت متاهلی یا مجردی.

استخدام نقاش ساختمان در شرکت ساختمانی . اقامت متاهلی یا مجردی.

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی