آگهی استخدام جوشکار لوله گاز

استخدام جوشکار لوله گاز

1398-02-09

استخدام جوشکار لوله گاز ماهر

استخدام جوشکار لوله گاز ماهر

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی