آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1398-02-09

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی به صورت درصدی یا اجاره. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی به صورت درصدی یا اجاره. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی