آگهی استخدام نقاش ساختمان

استخدام نقاش ساختمان

1398-02-07

استخدام نقاش ساختمان ماهر جهت رنگ آمیزی کناف. غیر سیگاری . تسفیه هفتگی

استخدام نقاش ساختمان ماهر جهت رنگ آمیزی کناف. غیر سیگاری . تسفیه هفتگی

شیراز ارتش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی