آگهی استخدام نجار کابینت ساز در کارگاه

استخدام نجار کابینت ساز در کارگاه

1398-02-07

استخدام نجار کابینت ساز در کارگاه نیمه ماهر .

استخدام نجار کابینت ساز در کارگاه نیمه ماهر .

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی