آگهی استخدام برشکار سنگ

استخدام برشکار سنگ

1398-02-07

استخدام برشکار سنگ ماهر . کار دائم. روزمزد . تسفیه هفتگی

استخدام برشکار سنگ ماهر . کار دائم. روزمزد . تسفیه هفتگی

مشهد سجاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی