آگهی استخدام آرماتور بند

استخدام آرماتور بند

1398-02-03

استخدام آرماتور بند و قالب بند . محل پروژه مرزداران می باشد.

استخدام آرماتور بند و قالب بند . محل پروژه مرزداران می باشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی