آگهی استخدام مربی کامپیوتر خانم جهت آموزش مهارتهای هفتگانه

استخدام مربی کامپیوتر خانم جهت آموزش مهارتهای هفتگانه

1397-08-01

استخدام مربی کامپیوتر خانوم جهت آموزش مهارتهای هفتگانه مهندس کامپیوتر مدارک مرتبط فن بیان خوب

استخدام مربی کامپیوتر خانوم جهت آموزش مهارتهای هفتگانه مهندس کامپیوتر مدارک مرتبط فن بیان خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی