آگهی استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در گروه آموزشی اسطوره سازان

استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در گروه آموزشی اسطوره سازان

1397-08-01

استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در گروه آموزشی اسطوره سازان آشنا به شبکه های اجتماعی و مدیریت آن و روحیه کار تیمی و مهارت در تولید محتواهای فنی با حقوق و مزایا

استخدام مدیر شبکه های اجتماعی در گروه آموزشی اسطوره سازان آشنا به شبکه های اجتماعی و مدیریت آن و روحیه کار تیمی و مهارت در تولید محتواهای فنی با حقوق و مزایا

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی