آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1398-01-31

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر وقت شناس و منظم با ظاهری آراسته

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر وقت شناس و منظم با ظاهری آراسته

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی