آگهی استخدام لوله کش ساختمان

استخدام لوله کش ساختمان

1398-01-28

استخدام لوله کش ساختمان با دستگاه تشخیص یا بدون دستگاه . در صورت نداشتن دستگاه وسیله با اخذ ضمانت تحویل میگردد.

استخدام لوله کش ساختمان با دستگاه تشخیص یا بدون دستگاه . در صورت نداشتن دستگاه وسیله با اخذ ضمانت تحویل میگردد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی