آگهی استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت خصوصی

استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت خصوصی

1398-01-25

استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت خصوصی با شرایط مناسب و حقوق وزارت کار

استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در شرکت خصوصی با شرایط مناسب و حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی