آگهی استخدام کوپ کار با سابقه در سالن زیبایی

استخدام کوپ کار با سابقه در سالن زیبایی

1398-01-25

استخدام کوپ کار با سابقه در سالن زیبایی. ترجیحا افراد دارای مشتری در تماس باشند

استخدام کوپ کار با سابقه در سالن زیبایی. ترجیحا افراد دارای مشتری در تماس باشند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی