آگهی استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

1398-01-21

استخدام جوشکار نیمه ماهر

استخدام جوشکار نیمه ماهر

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی