آگهی استخدام منشی اداری

استخدام منشی اداری

1397-07-30

استخدام منشی اداری در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده طالقانی

استخدام منشی اداری در شرکتی معتبر با حقوق مکفی محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی