آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-07-30

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق مکفی در محدوده جردن

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق مکفی در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی