آگهی استخدام منشی خانم در دفتر چاپ خانه

استخدام منشی خانم در دفتر چاپ خانه

1398-01-08

استخدام منشی خانم در دفتر چاپ خانه در دو شیفت کاری و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر چاپ خانه در دو شیفت کاری و حقوق توافقی

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی