آگهی استخدام منشی خانم در دفتر معتبر

استخدام منشی خانم در دفتر معتبر

1398-01-03

استخدام منشی خانم در دفتر معتبر با اندام مناسب و حقوق 4 م

استخدام منشی خانم در دفتر معتبر با اندام مناسب و حقوق 4 م

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی