آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه فنی خدماتی رنجبران

استخدام منشی خانم در مجموعه فنی خدماتی رنجبران

1397-07-30

استخدام منشی خانم در مجموعه فنی خدماتی رنجبران با سابقه مرتبط آدرس کرمانشاه خ صابونی پائینتر از بیمارستان امام خمینی ره

استخدام منشی خانم در مجموعه فنی خدماتی رنجبران با سابقه مرتبط آدرس کرمانشاه خ صابونی پائینتر از بیمارستان امام خمینی ره

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی