آگهی استخدام بازیگر در تئاتر

استخدام بازیگر در تئاتر

1397-12-27

استخدام بازیگر در تئاتر تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد . لطفا تماس بگیرید

استخدام بازیگر در تئاتر تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد . لطفا تماس بگیرید

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی