آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-12-26

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کاری 8:30 تا 16:30 و حقوق 1/200 م

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کاری 8:30 تا 16:30 و حقوق 1/200 م

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی