آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس باران

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس باران

1397-12-24

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس باران با زنگ خو بالا و محیطی منظم

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس باران با زنگ خو بالا و محیطی منظم

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی