آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-12-24

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی