آگهی استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت سنگفروشی واقع در شهرسنگ

استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت سنگفروشی واقع در شهرسنگ

1397-12-24

استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت سنگفروشی واقع در شهرسنگ با حقوق مکفی

استخدام منشی آقا یا خانم در شرکت سنگفروشی واقع در شهرسنگ با حقوق مکفی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی