آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1397-12-24

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت ساخت تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون.

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت ساخت تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون.

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی