آگهی استخدام تعداد محدودی کارمند اداری در یک موسسه مجاز

استخدام تعداد محدودی کارمند اداری در یک موسسه مجاز

1397-12-22

استخدام تعداد محدودی کارمند اداری در یک موسسه مجاز با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام تعداد محدودی کارمند اداری در یک موسسه مجاز با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی