آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-12-22

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در تمامی لاین ها برای همکاران با مشتری و حرفه ای به صورت درصدی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در تمامی لاین ها برای همکاران با مشتری و حرفه ای به صورت درصدی

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی