آگهی استخدام پرستار در بخش اورژانس

استخدام پرستار در بخش اورژانس

1397-12-21

استخدام پرستار در بخش اورژانس و تزریقات. دارای حداقل فوق دیپلم پرستاری.

استخدام پرستار در بخش اورژانس و تزریقات. دارای حداقل فوق دیپلم پرستاری.

تهران پامنار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی