آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی در مصالح فروشی

استخدام کارگر ساده ساختمانی در مصالح فروشی

1397-12-21

استخدام کارگر ساده ساختمانی در مصالح فروشی

استخدام کارگر ساده ساختمانی در مصالح فروشی

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی