آگهی استخدام آرماتوربند

استخدام آرماتوربند

1397-12-19

استخدام آرماتوربند ماهر . دارای امکانات بهداشتی

استخدام آرماتوربند ماهر . دارای امکانات بهداشتی

تهران ده ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی