آگهی استخدام مستخدم برای امور نظافت منزل

استخدام مستخدم برای امور نظافت منزل

1397-12-19

استخدام مستخدم برای امور نظافت منزل ترجیحا مجرد

استخدام مستخدم برای امور نظافت منزل ترجیحا مجرد

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی