آگهی استخدام منشی در خانه بازی

استخدام منشی در خانه بازی

1397-12-19

استخدام منشی در خانه بازی در دو شیفت کاری با ظاهر مناسب در محدوده الفجر

استخدام منشی در خانه بازی در دو شیفت کاری با ظاهر مناسب در محدوده الفجر

شیراز والفجر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی