آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تاسیساتی

استخدام منشی خانم در دفتر تاسیساتی

1397-12-19

استخدام منشی خانم در دفتر تاسیساتی با ظاهر مناسب و منظم وقت شناس محل سکونت حوالی چهارراه مقر وسه راه دارالرحمه

استخدام منشی خانم در دفتر تاسیساتی با ظاهر مناسب و منظم وقت شناس محل سکونت حوالی چهارراه مقر وسه راه دارالرحمه

شیراز بلوار رحمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی